Om Hospice

Vedtægter for HospiceSønderjylland

HospiceSønderjylland er en selvejende institution, der åbnede 1. juni 2006.

Bestyrelsen arbejder ud fra vedtægterne, som kan læses her.

Støtteforeningen for ”HospiceSønderjylland” har den 19.10.2004 stiftet den selvejende institution ”HospiceSønderjylland” og på den stiftende generalforsamling vedtaget følgende vedtægt:

 • §1

1. Navn:

1.1.

Den selvejende Institution bærer navnet ”HospiceSønderjylland” og ligger på Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev.

 

 • §2

2. Formål:

2.1

Den selvejende Institution HospiceSønderjylland´s formål er at yde palliativ behandling, omfattende blandt andet pleje, omsorg, smertelindring og sjælesorg for døende og uhelbredeligt syge medmennesker med en fremadskridende dødelig sygdom samt at yde blandt andet social støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende.

2.2

HospiceSønderjylland bidrager til den faglige udvikling af den palliative indsats for at sikre kvaliteten. Det betyder, at hospice kan igangsætte egne kvalitets- og udviklingsaktiviteter og kan indgå som samarbejdspartner i eksterne udviklings- og forskningsprojekter.

2.3

Plejen og omsorgen skal bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, og til at både den syge og de pårørende skal opleve en helhedsorienteret indsats præget af åbenhed, accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske.

2.4

Indsatsen tilrettelægges under hensyn til individuelle behov, idet alle opgaver løses i et nært samarbejde med den syge og dennes pårørende.

2.5

Dødshjælp (Eutanasi) udføres ikke, uanset at dette på et senere tidspunkt måtte blive legaliseret.

 • §3

3. Kapital:

3.1

Den selvejende Institutions grundkapital er på kr. 300.000,00, skriver kroner trehundredetusinde 00/100.

 • §4 

4. Bestyrelse:

4.1

Den selvejende Institution HospiceSønderjylland ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således:

 • 1 medlem udpeges af Region Syddanmark
 • 1 medlem udpeges af Støtteforeningen for HospiceSønderjylland
 • 1 medlem udpeges af Biskoppen over Haderslev Stift
 • 1 medlem udpeges af Kræftens bekæmpelse
 • 1 medlem udpeges af Danske Diakonhjem
 • 1 medlem udpeges af personalet
 • 1 medlem udpeges af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig årligt ved valg af formand og næstformand på det første årlige bestyrelsesmøde.

Det bestyrelsesmedlem, der udpeges af personalet, kan ikke vælges som formand for bestyrelsen.

4.2

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode

4.3

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang hvert kvartal samt når formanden eller et bestyrelsesmedlem anmoder om, at bestyrelsesmøde afholdes.

4.4

Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, udpeges et nyt medlem af den, der udpegede det fratrædende medlem.

4.5

Bestyrelsesmedlemmerne skal erklære,       

     at de er bekendt med idé- og værdigrundlaget for ”HospiceSønderjylland”,

     at de i bestyrelsen arbejder for, at formålet jf. vedtægternes § 2 efterleves under det ansvar, der påhviler bestyrelsen, samt

     at de i øvrigt er bekendt med den selvejende institutions vedtægter, regnskab og budgetter.

4.6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af 7 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

4.7

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte bestyrelsesmedlemmer.

4.8

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

4.9

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4.10

Hospicechefen og souschefen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 • §5

5. Driftsoverenskomst:

5.1

Der indgås driftsoverenskomst mellem Region Syddanmark og Den Selvejende Institution HospiceSønderjylland med henblik på varetagelse af det i § 2 beskrevne formål på grundlag af et af Region Syddanmark godkendt budget.

 • §6

6. Administration:

6.1

Bestyrelsen indgår administrationsaftale med Danske Diakonhjem 

 • §7

7. Bestyrelsens ansvar:

7.1

Bestyrelsen er ansvarlig for, at Den selvejende Institution ”HospiceSønderjylland” drives i overensstemmelse med dets formål og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift såvel økonomisk som administrativt.

7.2

Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse / ophævelse af aftaler, indgåelse / ophævelse af driftsoverenskomster, låneoptagelse, garantistillelse eller køb / salg af fast ejendom træffes af bestyrelsen.

 • §8

8.Personale:

8.1

Bestyrelsen ansætter og afskediger hospicelederen og souschefen.

8.2

Lederen ansætter og afskediger øvrigt personale.

8.3

Bestyrelsen orienteres om uansøgt afskedigelse af fastansat personale. 

 • §9

9. Regnskabsår:

9.1

Den Selvejende Institution HospiceSønderjylland´s regnskabsår er kalenderåret.

9.2

Årsregnskabet aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af den statsautoriserede revisor, som reviderer Danske Diakonhjems regnskaber

9.3

Årsregnskabet udarbejdes i øvrigt i henhold til kommunale regler. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte årsregnskab indsendes til Region Syddanmark til godkendelse. 

 • §10

10. Ændring i vedtægterne:

10.1

Beslutning om ændring i vedtægterne vedtages med 6 ud af 7 stemmer i bestyrelsen på 2 på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.

 • §11

11. Tegningsregel:

11.1

Den selvejende Institution HospiceSønderjylland tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

11.2

Bestyrelsen kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og afholdelse af løbende udgifter.

 • §12

12. Ophør:

12.1

Bestyrelsen kan med 6 ud af 7 stemmer i to på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder beslutte at opløse Den selvejende Institution ”HospiceSønderjylland”.

Et eventuel overskud skal ved opløsning gå til en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Vedtægterne er jf. § 10.1 ændret den pr. 10.10.23 / 05.12.23

 

Hanne Irene Jensen

Birgitte Nør-Hansen

Leif Erbs Rasmussen  

Jette Damsø Henriksen

Pia Haaning Lorenzen

Kim Jørgensen

Anette Lindgren

 

Scroll til toppen