Vidensdeling

Undervisning

Præsentation af undervisningstilbud i palliation fra det palliative team og HospiceSønderjylland
Haderslev februar 2019

Der har igennem en del år været et voksende fokus på palliation som specialiseret fagområde.

Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger “Anbefalinger for den palliative indsats” fra 2017 har givet et øget fokus på nødvendigheden af at videreudvikle den palliative indsats, både på basisniveau og specialistniveau, monofagligt og tværfagligt.
Danske Regioner skrev i et høringssvar i maj 2010 til “Styrket indsats på kræftområdet – sundhedsfagligt oplæg” følgende:

“Danske Regioner støtter fremadrettet fokus på den palliative indsats, på basisniveau i kommuner og på sygehuse, hvor der i dag er tale om relativt uensartede tilbud. Det bør specificeres, at det vigtigste er, at den palliative indsats på det basale niveau styrkes og udbygges”.
Kommunerne ansætter i stigende grad sygeplejersker til udførelse af særlige funktioner, som f.eks. demens-, palliations- eller KOL- sygeplejersker i takt med at patienter udskrives tidligere fra sygehusene.
En kortlægning fra Palliativt Videncenter (REHPA) af undervisning tilbud i Danmark (2011) viser, at udbuddet af de eksisterende uddannelsestilbud kun i begrænset omfang tilgodeser det voksende behov for kvalificeret palliativ indsats.

Undervisning og kurser i Sønderjylland

For at imødekomme disse krav fra centralt hold om kompetenceudvikling og styrkelse af det faglige niveau i palliation har der siden efteråret 2013 været udbudt kurser og undervisning fra Det Palliative Team og Hospice Sønderjylland i fællesskab under navnet Center for Palliation.
Undervisningen følger gældende nationale retningslinjer for kompetenceudvikling i den enkelte faggruppe og bliver tilrettelagt ud fra behov og ønsker fra modtagerne af undervisningen.
Undervisningen evalueres af deltagerne med henblik på forhåndskendskab til emnerne, udbytte af undervisningen, relevans for egen praksis, samt undervisernes evne til at formidle stoffet.

Modtagerne af undervisningen er faggrupper, som møder palliative patienter i deres dagligdag.

Underviserne er uddannet personale fra både Hospice og Palliativt Team, som til daglig arbejder med palliation, og som har kompetencer og erfaring indenfor feltet.

Undervisningen afholdes enten lokalt eller i undervisningslokaler på Hospice Sønderjylland.
Varigheden af undervisningen kan variere, og tilpasses individuelt fra 2-3 timer til en halv eller en hel temadag.

Formen er oplæg, debat og gruppediskussioner og der arbejdes med viden, færdigheder og holdninger med henblik på kompetenceudvikling og kvalificering af den enkelte medarbejder.
Relevans for egen praksis vægtes højt.

Pris:

Undervisningen er gratis for deltagerne.

Såfremt undervisningen finder sted lokalt, betales der kørsel til underviserne.
Såfremt undervisningen foregår på HospiceSønderjylland kan der mod betaling bestilles forplejning.

Yderligere oplysninger samt mulige emner for kurser fås ved henvendelse til nedenstående.

Helle Lehmann

Udviklingssygeplejerske
Hospice Sønderjylland
Helle.Lehmann@hospice.rsyd.dk
7352 8300

Ingeborg Kastberg

Hospicepræst og underviser
HospiceSønderjylland
Ingeborg.Kastberg@hospice.rsyd.dk
7352 8300

Det Palliative Team

Specialeansvarlig overlæge:
Georg Bollig
Georg.Bollig@rsyd.dk

Scroll til toppen