HospiceSønderjylland

Målsætning for HospiceSønderjylland

 • At være et højt kvalificeret lindrende tilbud i den samlede indsats overfor døende og deres pårørende.
 • At yde lindrende pleje og behandling til uhelbredeligt syge mennesker på et højt tværfagligt niveau.
 • At skabe et trygt og kreativt miljø præget af liv indtil døden.
 • At uddanne og videreudvikle tværfagligt personale i lindrende pleje og behandling.
 • At være center for udvikling, forskning og formidling af viden om lindrende pleje og behandling.
 • At fremme samarbejdet vedrørende lindrende pleje og behandling både lokalt, nationalt og internationalt.
feeling, love, heart

Faglige målsætninger

Ledelse

Ledelsen af HospiceSønderjylland arbejder for:

 • At sikre ansættelse af veluddannede medarbejdere.
 • At skabe grundlag for at de daglige opgaver kan løses på højt kvalificeret niveau med udgangspunkt i HospiceSønderjyllands værdigrundlag og faglige målsætninger.
 • At stimulere personalet til selvstændighed, ansvarsfølelse og nytænkning på en sådan måde, at personalet aktivt tager del i udførelse af relevante opgaver og udviklingsmulighede.
 • At sikre at sygepleje og behandlingsopgaverne løses med udgangspunkt i en tværfaglig helhedsopfattelse af patienten og familien og med mindst mulige fagorganisatoriske skel.
 • At sikre at medarbejderne er veluddannede, således at der foregår kontinuerlig refleksion, vejledning, handling og evaluering.

Samarbejde

På HospiceSønderjylland er udgangspunktet:

 • At den tværfaglige ekspertise i samarbejde med patienten og de pårørende skaber en fælles faglig opfattelse og højt kvalificeret opgaveløsning.
 • En plejeform der sikrer, at de bedst kvalificerede fagpersoner er involveret i patientens og de pårørendes situation i kontaktforløbet.
 • Fælles problemorienteret journal der sikrer kontinuerlig dokumentation af alle relevante data.
 • Et eksternt samarbejde der sikrer opmærksomhed og fokus på udvikling og udbredelse af den lindrende indsats til gavn for mennesker med uhelbredelig sygdom.
 • Et samarbejde der styrker og udvikler den frivillige indsats såvel internt som eksternt.
 • Et tværfagligt samarbejde der sikrer udvikling og udvikler et godt arbejdsmiljø, hvor det privat-personlige ikke bliver fokus.

Klinisk

Det tværfaglige personale på HospiceSønderjylland arbejder:

 • Med udgangspunkt i en åben dialog og respekt for det individuelle menneske og de pårørendes fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov mod en helhedsorienteret lindrende sygepleje og behandlingsforløb.
 • Sådan at der skabes et roligt æstetisk miljø, hvor opmærksomhed på menneskets sanser gør det muligt for den enkelte at bevare de individuelle sanselige livsværdier og kulturelle behov.
 • For en effektiv symptomkontrol inden for alle aspekter af de grundlæggende og specielle plejer og behandlingsbehov i hele kontaktforløbet.
 • Med en professionel, aktiv, psykosocial støtte til patienten og de pårørende, så der skabes rum for samtale om eksistentielle, religiøse og psykologiske spørgsmål.
 • På en måde så alle patientforløb kontinuerligt dokumenteres, vurderes og evalueres af den tværfaglige personalegruppe.

Uddannelse

På HospiceSønderjylland foregår uddannelse med henblik på:

 • At personalet kontinuerligt tilegner sig tilstrækkelige kompetencer/færdigheder for at arbejde ud fra værdigrundlaget og målsætningen for HospiceSønderjylland.
 • At sikre den individuelle medarbejders faglige udvikling og faglige behov i forhold til udviklingskrav.
 • At uddanne personalet til at arbejde tværfagligt med henblik på at øge den enkelte medarbejderes engagement og interesse i den tværfaglige lindrende indsats.

Udvikling og forskning

På HospiceSønderjylland arbejdes der for, at:

 • Personalet gennem afgrænsede kliniske problemstillinger dokumenterer og udvikler den lindrende sygepleje og behandlingsindsats.
 • Personalet formidler og medvirker til realisering af resultaterne af dette arbejde.
 • Personalet kontinuerligt er ajour med relevante faggruppers resultater af forskning og udviklingsarbejde.
 • Personalet medvirker til identifikation og igangsættelse af relevante udviklings- og forskningsaktiviteter.
 • Personalet yder en aktiv udviklings- og forskningsindsats i samarbejde med andre hospicer og palliative enheder.
Scroll til toppen